Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka

Kontrakty na różnice (CFD) to złożony produkt finansowy, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Zawiadomienie to przedstawia wiele ryzyk związanych z handlem tymi produktami. Jednakże istnieje ryzyko oraz inne cechy produktów, których to zawiadomienie może nie ujawniać. Jeśli Klient ma jakiekolwiek wątpliwości, czy produkty te są dla niego odpowiednie, należy zasięgnąć profesjonalnej porady przed rozpoczęciem handlu. Jeśli Klient nie jest pewny co do ryzyka lub czy ma wystarczające środki finansowe lub doświadczenie, aby handlować tymi produktami, nie powinien rozpoczynać handlu na naszej platformie.

Handel kontraktami CFD to działalność niosąca ze sobą wysokie ryzyko dla kapitału Klienta. Klient nie powinien wykorzystywać środków pieniężnych, na utratę których nie może sobie pozwolić.

Klient powinien rozważyć handel kontraktami CFD tylko jeśli:

  • ma duże doświadczenie w handlu na rynkach zmiennych,
  • w pełni rozumie, jak działają te rynki, w tym wszystkie związane z handlem ryzyka i koszty,
  • zdaje sobie sprawę, że im większa dźwignia, tym większe ryzyko,
  • rozumie, że jego pozycja może zostać zamknięta niezależnie od tego, czy zgadza się z decyzją usługodawcy o zamknięciu pozycji,
  • ma wystarczająco dużo czasu, aby aktywnie zarządzać swoją inwestycją.

Wyłącznie realizacja

Nie oferujemy ani porad, ani zaleceń w zakresie zasadności jakichkolwiek inwestycji dokonywanych za pośrednictwem naszej platformy. Klient przyjmuje również do wiadomości, że nic co do niego wysyłamy lub mówimy nie powinno być interpretowane w tym kontekście. Możemy zapewnić Klientowi informacje faktyczne w odniesieniu do naszych produktów, związanych z nimi potencjalnymi ryzykami lub o rynkach finansowych ogólnie. Robiąc to, nie dokonujemy oceny indywidualnych okoliczności Klienta.

Dźwignia

Nasze produkty oferują różne poziomy dźwigni. Przed rozpoczęciem handlu Klient zostanie poproszony o przesłanie nam środków finansowych w ramach depozytu początkowego. Każdy oferowany przez nas produkt niesie ze sobą wymóg marginesu. Na podstawie tego wymogu i depozytu początkowego Klient będzie mógł handlować wartością umowy przekraczającą jego środki finansowe. Na przykład, wymóg marginesu w wysokości 5% pozwoli Klientowi na handlowanie kontraktami, których wartość 20-krotnie przekracza jego depozyt.

Wahania cen aktywów zostaną zatem wielokrotnie zwiększone. Niewielka zmiana ceny może spowodować znaczne straty.

Poziomy marginesów

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymogów marginesu dla każdego z naszych produktów. Może to spowodować wzrost wymogu marginesu Klienta. Klient może być zatem zobowiązany do zdeponowania dodatkowych środków na utrzymanie istniejących pozycji.

Monitorowanie pozycji

Do obowiązków Klienta należy monitorowanie jego konta. Jeżeli wartość netto konta (środków pieniężnych oraz zysku bieżącego minus straty bieżące) spadnie poniżej wymaganego marginesu, możemy zamknąć niektóre lub wszystkie transakcje po obecnej cenie rynkowej. Jednak nie należy tego traktować jako gwarancji, a Klient jest odpowiedzialny za to, aby na jego koncie zawsze były wystarczające środki.

Ryzyko rynkowe

Handel kontraktami CFD polega na ruchach cen bazowych produktów finansowych. Dlatego Klient narażony jest na podobne, lecz zwielokrotnione ryzyka wynikające z posiadania aktywów bazowych. Niektóre z tych ryzyk można to:

Zmienność - gwałtowne i niespodziewane zmiany cen produktów bazowych wynikające ze zwielokrotnionego zysku i straty Klienta. Ruchy na rynkach mogą nie być płynne, a pomiędzy kolejnymi notowaniami mogą występować spore „luki” cenowe. Klient nie zawsze ma możliwość złożenia zamówienia lub nasza platforma nie zawsze może zrealizować zamówienie na poziomie cenowym, który wybrał Klient. Jednym z tego efektów może być fakt, że zamówienia Stop Loss będą realizowane po niekorzystnych cenach, wyższych lub niższych niż oczekiwał tego Klient, w zależności od kierunku jego handlu.

Wpływ walutowy - gdzie Klient handluje produktem denominowanym w walucie innej niż ta, w której posiada konto. Na zyski i straty Klienta wpływać będą wahania kursu walutowego.

Płynność - w pewnych okolicznościach może nie być możliwe zamknięcie wszystkich lub niektórych pozycji po aktualnej cenie lub ich zamknięcie może nie być w ogóle możliwe.

Ryzyko kontrahenta

Jesteśmy kontrahentem w odniesieniu do wszystkich transakcji handlowych. Żaden z naszych produktów nie jest notowany na giełdzie, a także żadne prawa, korzyści i zobowiązania nie mogą być przenoszone na inne osoby. Podczas gdy zobowiązujemy się zapewnić Klientowi najlepszą realizację oraz działać racjonalnie i zgodnie z naszymi opublikowanymi zasadami i warunkami, kontrakty CFD otwarte na koncie Klienta muszą być zamykane w oparciu o nasze ceny i warunki.

Klient jest również narażony na ryzyko niewywiązania się przez nas z zobowiązań. Fundusze klientów Trading 212 Ltd. są ubezpieczone w Funduszu Gwarancyjnym dla Inwestorów i w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, Klient może odwołać się do tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat tego funduszu można znaleźć na stronie internetowej www.sfund-bg.com

Oddzielne rachunki

Zgodnie z rozporządzeniami FSC (Trading 212 Ltd.), wszystkie środki finansowe naszych klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach powierniczych. Podczas gdy uważnie monitorujemy zdolność kredytową naszych banków i wybieramy je na podstawie solidności i stabilności, a także korzystamy wyłącznie z usług głównych banków międzynarodowych, nie oznacza to, że są one wolne od ryzyka. Na życzenie Klienta możemy udostępnić mu szczegółowe informacje na temat banków z usług których korzystamy.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami